Additional Resources

Additional Resources

Audio

Gajanan Maharaj Aarti by Smt. Sumati Tai Bapat

Gana Gana Ganaat Bote by Smt. Sumati Tai Bapat

21 Durvankur Audio by Rujuta Joshi

Aarti Yogiraj Guru Ki by Shri Chandrashekhar Varadpande and students

Pothi Adhyay Audio Ch 1 to 21 narrated by Pt. Shounak Abhisheki, Smt. Suvarna Mategaonkar, Shri Jeevan Dharmadhikari

Chandan Chawal Bhajan by Pt. Shounak Abhisheki,Smt. Suvarna Mategaonkar

Gajanan Maharaj Aarti V2 by Pt. Shounak Abhisheki,Smt. Suvarna Mategaonkar