Events Gallery

Past and upcoming events:

Mrs. Meghana Abhyankar: Shree Gajananmay Premamurti Shri Nandedkar Guruji Sept 2020

H.B.P. Smita Tai Ajegaonkar: Sant Ramdas Swami Akhyan: 07/2020

H.B.P. Jyotsna Tai Modle: 07/2020

Om Shree Gajanan Gunjan Vishwa Parivar Website Inauguration:07/2020

Smt. Vidyatai Padwal: Aise Swami Gajanan Bhaktavatsal Kharokhari||: 05/2020

Smt. Sumatitai Bapat- Upasana Brahmandanayakachi :05/2020

Gajanan Maharaj Samadhi Sohala Narrated by Dr. Gajanan Khasnis: 04/2020

Smt.Vidya Tai Padwal Adhyay 01-12: 04/2020
Smt.Vidya Tai Padwal Adhyay 13-21: 04/2020

Gajanan Maharaj Samadhi Sohala Narrated by Dr. Gajanan Khasnis: 04/2020